Δείτε όλα τα νέα

ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ Για την εκμίσθωση του κυλικείου εντός του κτιρίου του Κέντρου Αρχιτεκτονικής της Μεσογείου

ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

Για την εκμίσθωση του κυλικείου εντός του κτιρίου του Κέντρου Αρχιτεκτονικής της
Μεσογείου (Κ.Α.Μ.)

H ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΔΗΜΟΥ ΧΑΝΙΩΝ - ΚΕΝΤΡΟ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ ΤΗΣ ΜΕΣΟΓΕΙΟΥ

Έχοντας υπόψη :
Α) Τις σχετικές διατάξεις του Ν.3852/2010 «Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87Α’/7-6-2010)
Β) Τις διατάξεις του Π.Δ. 270 της 11/30.3.81 περί καθορισμού των οργάνων, της
διαδικασίας και των όρων διενέργειας δημοπρασιών δι’ εκποίηση ή εκμίσθωση
πραγμάτων των Δήμων¨.
Γ) Την υπ. αρ. 27/2013 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της ΚΕΠΠΕΔΗΧ-ΚΑΜ

ΕΠΑΝΑΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ

Δημόσιο ανοικτό προφορικό πλειοδοτικό διαγωνισμό για την εκμίσθωση του χώρου
του κυλικείου μετά της εισόδου και των βοηθητικών χώρων αυτού συνολικού
εμβαδού 80 περίπου τ.μ., εντός του Κέντρου Αρχιτεκτονικής της Μεσογείου (Κ.Α.Μ.)
καθώς επίσης και του αύλειου χώρου που του αντιστοιχεί επιφάνειας περίπου 50 τ.μ.,
όπως αυτοί παρουσιάζονται στην συννημένη κάτοψη.

περισσότερα.....