Δείτε όλα τα νέα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ 9 ΑΤΌΜΩΝ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ,
για την υλοποίηση ευρωπαϊκού προγράμματος για την Πράξη «ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΗ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΖΩΗΣ», του Ε. Π. «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ».

H ΚΕΠΠΕΔΗΧ - ΚΑΜ Ανακοινώνει :
Την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου,
συνολικά εννέα (9) ατόμων για την υλοποίηση της πράξης «ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΗ
ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΖΩΗΣ» του επιχειρησιακού
προγράμματος «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ», της Κοινωφελούς
Επιχείρησης Πολιτισμού και Περιβάλλοντος Δήμου Χανίων – Κέντρο Αρχιτεκτονικής
της Μεσογείου, ΚΕΠΠΕΔΗΧ-ΚΑΜ, , που εδρεύει στο Δήμο Χανίων, και συγκεκριμένα
του εξής, ανά υπηρεσία, έδρα, ειδικότητα και διάρκεια σύμβασης, αριθμού ατόμων
(βλ. ΠΙΝΑΚΑ Α), με τα αντίστοιχα απαιτούμενα (τυπικά και τυχόν πρόσθετα)
προσόντα (βλ. ΠΙΝΑΚΑ Β).... ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ | ΑΙΤΗΣΗ