Δείτε όλα τα νέα

ΑΓΟΡΑ ΡΟΛΩΝ ΚΑΙ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΦΘΑΡΜΕΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΣΜΩΝ ΡΟΛΩΝ

Χανιά 14/11/2016
Αρ. πρωτ. 2597

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
ΠΡΟΣ : Κάθε ενδιαφερόμενο                                             
                                                                                                    
ΘΕΜΑ :  ΑΓΟΡΑ ΡΟΛΩΝ ΚΑΙ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΦΘΑΡΜΕΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΣΜΩΝ ΡΟΛΩΝ ΤΗΣ ΚΕΠΠΕΔΗΧ-ΚΑΜ ΣΤΟ ΧΩΡΟ ΤΟΥ ΚΑΜ
           
Η ΚΕΠΠΕΔΗΧ-ΚΑΜ

Έχοντας υπόψη:
1. Τις σχετικές διατάξεις του N.3852/07-06-10 Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης, τις σχετικές διατάξεις του Ν.4412/2016 Δημόσιες Συμβάσεις Έργων Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)
2. Την υπ’ αριθ.  215/2016 Απόφαση Διοικητικού Συμβουλίου, που εγκρίνει τη δαπάνη και ψηφίζει πίστωση ποσό 2.000,00€ στον Κ.Α. ΠΟΛ. 14.09.00.00 για την κάλυψη της
3. Την τεχνική περιγραφή
4. Τις ανάγκες της ΚΕΠΠΕΔΗΧ-ΚΑΜ  που επιβάλλουν την ανωτέρω δαπάνη.

ΣΑΣ ΠΡΟΣΚΑΛΕΙ

να υποβάλετε προσφορά για « ΑΓΟΡΑ ΡΟΛΩΝ ΚΑΙ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΦΘΑΡΜΕΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΣΜΩΝ ΡΟΛΩΝ ΤΗΣ ΚΕΠΠΕΔΗΧ-ΚΑ

Η Πρόσκληση αναλυτικά ΕΔΩ