Δείτε όλα τα νέα

ΕΤΗΣΙΑ ΑΝΑΓΟΜΩΣΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΗΡΩΝ

Χανιά 14/11/2016
Αρ. πρωτ. 2600

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
                                            
ΠΡΟΣ : Κάθε ενδιαφερόμενο                                                      
                                                                                                    
ΘΕΜΑ :  ΕΤΗΣΙΑ ΑΝΑΓΟΜΩΣΗ/ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΗΡΩΝ –ΕΤΗΣΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΠΥΡ/ΡΑ ΤΟΠ.Ε.-ΕΛΕΓΧΟΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΠΥΡ/ΚΟΥ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ& ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΥΛΙΚΩΝ/ΑΝΤΛΙΩΝ  ΤΗΣ ΚΕΠΠΕΔΗΧ-ΚΑΜ
           
Η ΚΕΠΠΕΔΗΧ-ΚΑΜ

Έχοντας υπόψη:
1. Τις σχετικές διατάξεις του N.3852/07-06-10 Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης, τις σχετικές διατάξεις του Ν.4412/2016 Δημόσιες Συμβάσεις Έργων Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)
2. Την υπ’ αριθ.  215/2016 Απόφαση Διοικητικού Συμβουλίου, που εγκρίνει τη δαπάνη και ψηφίζει πίστωση ποσό 1.800,00€ στον Κ.Α. ΠΟΛ. 62.07.02.00 για την κάλυψη της
3. Την τεχνική περιγραφή
4. Τις ανάγκες της ΚΕΠΠΕΔΗΧ-ΚΑΜ  που επιβάλλουν την ανωτέρω δαπάνη.

ΣΑΣ ΠΡΟΣΚΑΛΕΙ

να υποβάλετε προσφορά για «ΕΤΗΣΙΑ ΑΝΑΓΟΜΩΣΗ/ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΗΡΩΝ –ΕΤΗΣΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΠΥΡ/ΡΑ ΤΟΠ.Ε.-ΕΛΕΓΧΟΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΠΥΡ/ΚΟΥ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ& ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΥΛΙΚΩΝ/ΑΝΤΛΙΩΝ  ΤΗΣ ΚΕΠΠΕΔΗΧ-ΚΑΜ»

Η Πρόσκληση αναλυτικά ΕΔΩ