Δείτε όλα τα νέα

ΠΙΝΑΚΕΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΣΟΧ3/2016

ΠΙΝΑΚΕΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΣΟΧ3/2016

ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΥΕ, 101 Ειδικότητα : ΕΡΓΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ

ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΥΕ, 102 Ειδικότητα : ΕΡΓΑΤΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ

ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΔΕ, 103 Ειδικότητα : ΔΕ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ

ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ TΕ, 104 Ειδικότητα : ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ (ΑΜΙΓΩΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ